Register

Điều khoản của Đăng ký(회원가입약관)
Điều 1: Mục đích (제1조 목적)

이 약관은 KTCAVN의 비정부기구 지원 활동 인터넷 관련 서비스(이하 "서비스"라 한다)를 이용함에 있어 과 이용자의 권리•의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

Hợp đồng này là nhằm mục đích đưa ra những lý trong việc sử dụng (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") hỗ trợ KTCAVN của các tổ chức phi chính phủ hoạt động dịch vụ liên quan đến Internet và quyền người dùng, nghĩa vụ và trách nhiệm.
Điều 2: Định nghĩa (제2조 정의)

"서비스"라고 하는 것은, 이용자에게 제공하기 위하여 컴퓨터등 정보통신설비를 이용하여 서비스를 이용할 수 있도록 설정한 가상의 현장을 말하며, 아울러 웹사이트를 운영하는 사업자의 의미로도 사용합니다.

"Dịch vụ" được gọi là, để cung cấp cho người dùng của các trang web liên quan đến hiện trường Đặt ra để tận dụng lợi thế của các dịch vụ sử dụng máy vi tính, thiết bị viễn thông, cũng như còn sử dụng những ý nghĩa cho các nhà khai thác để chạy các trang web.
Điều 3: mô tả một cách rõ ràng được sửa đổi và thỏa thuận như vậy (제3조 약관 등의 명시와 설명 및 개정)

"KTCAVN" 상호 및 대표자 성명,소재지 주소, 전화번호•모사전송번호•전자우편주소, 등록번호등, 개인정보관리책임자 등을 이용자가 쉽게 알 수 있도록 웹사이트 화면(전면)에 게시합니다. 다만, 약관의 내용은 이용자가 연결화면을 통하여 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

Đăng trên "KTCAVN" tên lẫn nhau và đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, trang web để người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy những con số đăng ký, quản lý thông tin cá nhân, chẳng hạn như màn hình (mặt trước). Tuy nhiên, nội dung của thỏa thuận này có thể được tìm thấy, vì vậy người dùng được kết nối thông qua một màn hình.
Điều4: Và những thay đổi trong các dịch vụ cung cấp (제4조 서비스의 제공 및 변경)
 1. KTCAVN"은 다음과 같은 업무를 수행합니다. KTCAVN "sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau đây.
  1. 인도주의 활동과 각종의 교육에대한 홍보 및 정보 제공 및 관리 업무Các hoạt động nhân đạo và thúc đẩy giáo dục khác nhau và cung cấp thông tin và quản lý
  2. 기타 "KTCAVN"이 수행하는 업무 Khác "KTCAVN" công việc được thực hiện
Điều 5: của gián đoạn dịch vụ (제5조 서비스의 중단)

컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검•교체 및 고장, 통신의 두절 등의 사유가 발생한 경우에는 서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다.

Nếu lý do bao gồm máy tính, bảo trì thiết bị viễn thông, thay thế và các sự cố, gián đoạn thông tin liên lạc xảy ra, bạn có thể tạm thời đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ.
Điều 6: Đăng kí (제6조 회원가입)
 1. 이용자는 "KTCAVN"이 정한 가입 양식에 따라 회원정보를 기입한 후 이 약관에 동의한다는 의사표시를 함으로서 회원가입을 신청합니다. Một người dùng có ý định đó sau khi điền các thông tin thành viên theo hình thức thuê bao theo quy định của "KTCAVN" bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các thành viên.
 2. 회원으로 가입할 것을 신청한 이용자 중 다음 각호에 해당하지 않는 한 회원으로 등록합니다. Trong số những người dùng áp dụng để tham gia như một Đăng kí đăng ký làm thành viên không tương ứng với những điều sau đây.
  1. 등록 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우Sai lầm vào các thông tin đăng ký, nếu có một thiếu sót đăng ký, nhập khẩu
  2. 기타 회원으로 등록하는 것이 현저히 지장이 있다고 판단되는 경우Nếu xác định rằng trở ngại để đăng ký làm thành viên
  3. 회원은 회원가입 시 등록한 사항에 변경이 있는 경우, 회원정보 수정 등의 방법으로 그 변경사항을 알려야 합니다. Các thành viên được thông báo về những thay đổi trong cách, và Sửa đổi thông tin nếu có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký của bạn khi đăng ký.
Điều 7: thành viên Thu hồi và truất quyền thi đấu(제7조 회원 탈퇴 및 자격 상실 등)
 1. 회원은 "KTCAVN"에 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며 "KTCAV N"은 즉시 회원탈퇴를 처리합니다. Thành viên có thể yêu cầu rút lui bất cứ lúc nào trong "KTCAVN" và "Trung tâm Mua sắm" để xử lý các thành viên thu hồi ngay lập tức..
 2. 회원이 다음 각호의 사유에 해당하는 경우, "KTCAVN"은 회원자격을 제한 및 정지시킬 수 있습니다. Nếu bạn là một Đăng kí hội viên với mỗi trong những lý do sau đây, các thỏa đáng Bạn có thể hạn chế và đình chỉ thành viên của họ.
  1. 가입 신청시에 허위 내용을 등록한 경우Nếu bạn đã đăng ký thông tin sai sự thật khi đăng ký ứng dụng
  2. 이 약관이 금지하거나 공서 양속에 반하는 행위를 하는 경우Nếu thỏa thuận là để ngăn ngừa hoặc làm trái các trật tự công cộng và đạo đức
  3. 질서를 위협하는 경우Nếu điều đó đe dọa đến trật tự,
Điều 8: Thông báo cho các thành viên (제8조 회원에 대한 통지)
 1. 회원에 대한 통지의 경우 1주일이상 "KTCAVN" 게시판에 게시Trong trường hợp thông báo cho các thành viên đăng trên các bảng thông báo trong hơn một tuần, "KTCAVN"
Điều 9: Bảo mật (제9조 개인정보보호)
 1. "KTCA"은 이용자의 개인정보 수집시 서비스제공을 위하여 필요한 범위에서 최소한의 개인정보를 수집합니다. "KTCA" thu thập thông tin cá nhân yêu cầu tối thiểu từ người dùng đến một loạt các dịch vụ được cung cấp khi thu thập thông tin cá nhân.
Điều 10: Nghĩa vụ ID thành viên và mật khẩu (제10조 회원의 ID 및 비밀번호에 대한 의무)
 1. 제9조의 경우를 제외한 ID와 비밀번호에 관한 관리책임은 회원에게 있습니다. trách nhiệm quản lý đối với các ID và mật khẩu, trừ trường hợp Điều 9 là để các thành viên.
 2. 회원은 자신의 ID 및 비밀번호를 제3자에게 이용하게 해서는 안됩니다. Nếu bạn cảm thấy rằng ID và mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba.
 3. 회원이 자신의 ID 및 비밀번호를 도난당하거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 바로 "KTCAVN"에 통보하고 "KTCAVN"의 안내가 있는 경우에는 그에 따라야 합니다. Nếu các thành viên thông báo khi bị đánh cắp ID và mật khẩu của bạn, hoặc sử dụng một bên thứ ba và dù đúng bao gồm các "KTCAVN" và các hướng dẫn của các "KTCAVN", bạn nên làm theo “KTCAVN”.
Điều 11: Nghĩa vụ của người sử dụng (제11조 이용자의 의무)
이용자는 다음 행위를 하여서는 안됩니다. Sau đó, người sử dụng không nên hành động
 1. 신청 또는 변경시 허위 내용의 등록 Đăng ký thông tin sai khi áp dụng hoặc thay đổi
 2. 타인의 정보 도용Ăn cắp thông tin của một ai đó
 3. "KTCA"에 게시된 정보의 변경 Những thay đổi về thông tin đăng tải trên "KTCAVN"
 4. "KTCA"이 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등) 등의 송신 또는 게시 "KTCAVN" thông tin khác hơn các thông tin theo quy định gửi hoặc đăng như (các chương trình máy tính)
 5. "KTCA" 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해 "KTCAVN" Các vi phạm khác của các quyền của bên thứ ba, bao gồm cả sở hữu trí tuệ
 6. "KTCA" 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위 "KTCAVN" thiệt hại khác cho các bên thứ ba, danh dự hoặc hành vi gây cản trở công việc
 7. 외설 또는 폭력적인 메시지, 화상, 음성, 기타 공서양속에 반하는 정보를 “ktcav”에 공개 또는 게시하는 행위 thông điệp khiêu dâm hoặc bạo lực, hành động công cộng hoặc xuất bản trái thông tin cho video, âm thanh, và chính sách công cộng khác tại “KTCAVN”
thực thi PHỤ LỤC, vv (부  칙 시행일 등)
 1. 이 약관은 2016년 10월 30일부터 시행합니다. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 30 Tháng 10 nam2016
Hướng dẫn chính sách riêng tư(개인정보처리방침안내)
제1조 총칙
 1. 본 사이트는 귀하의 개인정보보호를 매우 중요시하며, 『정보통신망이용촉진등에관한법률』상의 개인정보보호 규정 및 정보통신부가 제정한 『개인정보보호지침』을 준수하고 있습니다.
 2. 본 사이트는 개인정보보호방침을 통하여 귀하께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
 3. 본 사이트는 개인정보보호방침을 홈페이지 첫 화면 하단에 공개함으로써 귀하께서 언제나 용이하게 보실 수 있도록 조치하고 있습니다.
 4. 본 사이트는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
제2조 개인정보 수집에 대한 동의
귀하께서 본 사이트의 개인정보보호방침 또는 이용약관의 내용에 대해 「동의한다」버튼 또는 「동의하지 않는다」버튼을 클릭할 수 있는 절차를 마련하여, 「동의한다」버튼을 클릭하면 개인정보 수집에 대해 동의한 것으로 봅니다.
제3조 개인정보의 수집 및 이용목적
 1. 본 사이트는 다음과 같은 목적을 위하여 개인정보를 수집하고 있습니다.
  1. 서비스제공을 위한 계약의 성립 : 본인식별 및 본인의사 확인 등
  2. 서비스의 이행 : 상품배송 및 대금결제
  3. 회원 관리 : 회원제 서비스 이용에 따른 본인확인, 개인 식별, 연령확인, 불만처리 등 민원처리
  4. 기타 새로운 서비스, 신상품이나 이벤트 정보 안내
 2. 단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
제4조 수집하는 개인정보 항목
본 사이트는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
 1. 수집항목 : 이름 , 생년월일 , 성별 , 로그인ID , 비밀번호 , 자택 전화번호 , 자택 주소 , 휴대전화번호 , 이메일 , 주민등록번호 , 접속 로그 , 접속 IP 정보 , 결제기록
 2. 개인정보 수집방법 : 홈페이지(회원가입)
제5조 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항
본 사이트는 귀하에 대한 정보를 저장하고 수시로 찾아내는 '쿠키(cookie)'를 사용합니다. 쿠키는 웹사이트가 귀하의 컴퓨터 브라우저(넷스케이프, 인터넷 익스플로러 등)로 전송하는 소량의 정보입니다. 귀하께서 웹사이트에 접속을 하면 본 쇼핑몰의 컴퓨터는 귀하의 브라우저에 있는 쿠키의 내용을 읽고, 귀하의 추가정보를 귀하의 컴퓨터에서 찾아 접속에 따른 성명 등의 추가 입력 없이 서비스를 제공할 수 있습니다.

쿠키는 귀하의 컴퓨터는 식별하지만 귀하를 개인적으로 식별하지는 않습니다. 또한 귀하는 쿠키에 대한 선택권이 있습니다. 웹브라우저의 옵션을 조정함으로써 모든 쿠키를 다 받아들이거나, 쿠키가 설치될 때 통지를 보내도록 하거나, 아니면 모든 쿠키를 거부할 수 있는 선택권을 가질 수 있습니다.

 1. 쿠키 등 사용 목적 : 이용자의 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공
 2. 쿠키 설정 거부 방법 : 쿠키 설정을 거부하는 방법으로는 귀하가 사용하는 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나 쿠키를 저장할 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다.
 3. 설정방법 예시 : 인터넷 익스플로어의 경우 → 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보
 4. 단, 귀하께서 쿠키 설치를 거부하였을 경우 서비스 제공에 어려움이 있을 수 있습니다.
제6조 목적 외 사용 및 제3자에 대한 제공
 1. 본 사이트는 귀하의 개인정보를 "개인정보의 수집목적 및 이용목적"에서 고지한 범위 내에서 사용하며, 동 범위를 초과하여 이용하거나 타인 또는 타기업·기관에 제공하지 않습니다.
 2. 그러나 보다 나은 서비스 제공을 위하여 귀하의 개인정보를 제휴사에게 제공하거나 또는 제휴사와 공유할 수 있습니다. 개인정보를 제공하거나 공유할 경우에는 사전에 귀하께 제휴사가 누구인지, 제공 또는 공유되는 개인정보항목이 무엇인지, 왜 그러한 개인정보가 제공되거나 공유되어야 하는지, 그리고 언제까지 어떻게 보호·관리되는지에 대해 개별적으로 전자우편 및 서면을 통해 고지하여 동의를 구하는 절차를 거치게 되며, 귀하께서 동의하지 않는 경우에는 제휴사에게 제공하거나 제휴사와 공유하지 않습니다.
 3. 또한 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않으나, 아래의 경우에는 예외로 합니다.
  1. 이용자들이 사전에 동의한 경우
  2. 법령의 규정에 의거하거나, 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우
제7조 개인정보의 열람 및 정정
 1. 귀하는 언제든지 등록되어 있는 귀하의 개인정보를 열람하거나 정정하실 수 있습니다. 개인정보 열람 및 정정을 하고자 할 경우에는 "회원정보수정"을 클릭하여 직접 열람 또는 정정하거나, 개인정보관리책임자에게 E-mail로 연락하시면 조치하겠습니다.
 2. 귀하가 개인정보의 오류에 대한 정정을 요청한 경우, 정정을 완료하기 전까지 당해 개인정보를 이용하지 않습니다.
제8조 개인정보 수집, 이용, 제공에 대한 동의철회
 1. 회원가입 등을 통해 개인정보의 수집, 이용, 제공에 대해 귀하께서 동의하신 내용을 귀하는 언제든지 철회하실 수 있습니다. 동의철회는 "마이페이지"의 "회원탈퇴(동의철회)"를 클릭하거나 개인정보관리책임자에게 E-mail등으로 연락하시면 즉시 개인정보의 삭제 등 필요한 조치를 하겠습니다.
 2. 본 사이트는 개인정보의 수집에 대한 회원탈퇴(동의철회)를 개인정보 수집시와 동등한 방법 및 절차로 행사할 수 있도록 필요한 조치를 하겠습니다.
제9조 개인정보의 보유 및 이용기간
 1. 원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.
  1. 보존 항목 : 회원가입정보(로그인ID, 이름, 별명)
  2. 보존 근거 : 회원탈퇴시 다른 회원이 기존 회원아이디로 재가입하여 활동하지 못하도록 하기 위함
  3. 보존 기간 : 사이트 폐쇄 또는 영업 종료시
 2. 그리고 상법 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 아래와 같이 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 거래 및 회원정보를 보관합니다.
  1. 보존 항목 : 계약 또는 청약철회 기록, 대금 결제 및 재화공급 기록, 불만 또는 분쟁처리 기록
  2. 보존 근거 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 제6조 거래기록의 보존
  3. 보존 기간 : 계약 또는 청약철회 기록(5년), 대금 결제 및 재화공급 기록(5년), 불만 또는 분쟁처리 기록(3년)
 3. 위 보유기간에도 불구하고 계속 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 귀하의 동의를 받겠습니다.
제10조 개인정보의 파기절차 및 방법
본 사이트는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.
 1. 파기절차 : 귀하가 회원가입 등을 위해 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조) 일정 기간 저장된 후 파기되어집니다. 별도 DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되어지는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다.
 2. 파기방법 : 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.
제11조 아동의 개인정보 보호
 1. 본 사이트는 만14세 미만 아동의 개인정보를 수집하는 경우 법정대리인의 동의를 받습니다.
 2. 만14세 미만 아동의 법정대리인은 아동의 개인정보의 열람, 정정, 동의철회를 요청할 수 있으며, 이러한 요청이 있을 경우 본 사이트는 지체없이 필요한 조치를 취합니다.
제12조 개인정보 보호를 위한 기술적 대책
본 사이트는 귀하의 개인정보를 취급함에 있어 개인정보가 분실, 도난, 누출, 변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보를 위하여 다음과 같은 기술적 대책을 강구하고 있습니다.
 1. 귀하의 개인정보는 비밀번호에 의해 보호되며, 파일 및 전송 데이터를 암호화하거나 파일 잠금기능(Lock)을 사용하여 중요한 데이터는 별도의 보안기능을 통해 보호되고 있습니다.
 2. 본 사이트는 백신프로그램을 이용하여 컴퓨터바이러스에 의한 피해를 방지하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 백신프로그램은 주기적으로 업데이트되며 갑작스런 바이러스가 출현할 경우 백신이 나오는 즉시 이를 제공함으로써 개인정보가 침해되는 것을 방지하고 있습니다.
 3. 해킹 등에 의해 귀하의 개인정보가 유출되는 것을 방지하기 위해, 외부로부터의 침입을 차단하는 장치를 이용하고 있습니다.
제13조 개인정보의 위탁처리
본 사이트는 서비스 향상을 위해서 귀하의 개인정보를 외부에 위탁하여 처리할 수 있습니다.
 1. 개인정보의 처리를 위탁하는 경우에는 미리 그 사실을 귀하에게 고지하겠습니다.
 2. 개인정보의 처리를 위탁하는 경우에는 위탁계약 등을 통하여 서비스제공자의 개인정보호 관련 지시엄수, 개인정보에 관한 비밀유지, 제3자 제공의 금지 및 사고시의 책임부담 등을 명확히 규정하고 당해 계약내용을 서면 또는 전자적으로 보관하겠습니다.
제14조 의견수렴 및 불만처리
 1. 본 사이트는 개인정보보호와 관련하여 귀하가 의견과 불만을 제기할 수 있는 창구를 개설하고 있습니다. 개인정보와 관련한 불만이 있으신 분은 본 쇼핑몰의 개인정보 관리책임자에게 의견을 주시면 접수 즉시 조치하여 처리결과를 통보해 드립니다.
  1. 개인정보관리책임자 성명 : OOO
  2. 전화번호 : OOO-OOO-OOOO
  3. 이메일 : admin@email.com
 2. 또는 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
  1. 개인분쟁조정위원회 (www.1336.or.kr / 1336)
  2. 정보보호마크인증위원회 (www.eprivacy.or.kr / 02-580-0533~4)
  3. 대검찰청 인터넷범죄수사센터 (icic.sppo.go.kr / 02-3480-3600)
  4. 경찰청 사이버테러대응센터 (www.ctrc.go.kr / 02-392-0330)
부  칙 시행일 등
 1. 본 방침은 OOOO년 OO월 OO일부터 시행합니다.
mục đích(목적) hạng mục(항목) thời gian lưu giữ(보유기간)
Kiểm tra nhận dạng người dùng của bạn (이용자 식별 및 본인여부 확인) ID, tên và mật khẩu(아이디, 이름, 비밀번호) Đăng ký để rời (회원 탈퇴 시까지)
Thông báo về các dịch vụ khách hàng, việc xác định người dùng cho CS tương ứng(고객서비스 이용에 관한 통지, CS대응을 위한 이용자 식별) Chi tiết liên lạc (email, số điện thoại)(연락처 (이메일, 휴대전화번호)) Đăng ký để rời (회원 탈퇴 시까지)