09/02/2018 trao tặng quà cho các hộ dân Đan lai-Huyện Con Cuông-tỉnh N…

ktcavn 1 376 2018.02.28 17:58

09/02/2018 tổ chức KTCA gồm 4 người đã lên Khe Bùng và Cò Phát thuộc xã Môn Sơn-Huyện Con Cuông-Tỉnh Nghệ An trao tặng quà tết cho các hộ dân Đan Lai

Comments

우물하노이 2018.02.28 19:55
꼰꾸옹현 단라이족의 원적지 케붕마을과 꺼팟 마을입니다.
꺼팟 마을은 원동기를 얹은 작은 배를 타고 때때로 배에서 내려 걷기를 반복하며 두 시간여 계곡을 올라가야 합니다.
케붕 마을은 꺼팟마을에서 험한 산길을 오토바이로 사십 여 분간 역시, 오토바이를 밀고 당기고 계곡을 건너는 구간을 반복한 끝에 힘들어 닿았습니다.
꺼팟 마을은 작년 5월 대전시의사회의 단체 의료활동 때 약품을, 하노이 한인사회 개인 참여자들께서 쌀과 옷을 함께 전달했었습니다.
이번엔 제약회사 종근당이 비타민제와 구충제를, 하노이 한인들께서 현금과 옷가지를 모아서 협찬하여 더 풍성한 구호활동이 되었습니다.

단라이부족은 총 인구 수가 3.200 입니다. 푸맛 국립공원의 깊은 산속 4지역에 동네를 이루어 살고 있는데, 정부의 보호 아래 매우 가난하면서 문명을 즐기며 살아가는 외부인들보다 순박하고도 만족스럽게 살아가고 있어 보입니다. 다만, 부족한 식량문제와 깊은 산속에 위치한 관계로 응급 의료와 보건에 취약성입니다.
어린 아이들과 연장자의 영양 보급, 그리고 효과적 체내 구충(년 1회)을 이루는 도움이 절실해 보였습니다.
이번엔 현장 이해 전이라서 200명 분의 구충제를 아동을 대상으로 먼저 투여하였습니다.
차기 구호활동은 먼저 전 인구를 대상으로 구충제 복용활동을 펼칠까 합니다.