LỄ HỘI SẮC MÀU VĂN HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGÀY 24/04/2021

ktcavn 0 214 05.11 10:15

75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620697
LỄ HỘI SẮC MÀU VĂN HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGÀY 24/04/2021  

 

75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620695
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620695
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620695
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620695
75ed2ccdc4d66a399f8c290731b8850e_1620695

 

Comments