Ngày 23/06/2018- chương trình tình yêu nhỏ được tổ chức lần 2 tại xã M…

ktcavn 1 510 2018.06.27 14:26

Ngày 23/06/2018- chương trình tình yêu nhỏ được tổ chức lần 2 tại xã Môn Sơn-huyện Con Cuông-Tỉnh Nghệ An 

Comments

하내우물 2018.07.05 14:57
단라이종족 극빈자녀 대상 2차 1:1결연 행사에서는
지난해 1차 결연 30 아동과 부모를 초청하고,
지역 20 기관원과 빈국립대학교 한국어동아리 첫 임원단 12명
도시락으로 점심을
우리 동아리학생들이 행사를 준비하고 진행했습니다.