THÔNG BÁO CHẤM DỨT LAO ĐỘNG

ktcavn 0 78 09.20 12:44
Kể từ ngày 05 tháng 4, người này đã bị loại khỏi tư cách thành viên trong hiệp hội của chúng tôi theo Quy định quản lý tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam.
Vì vậy, tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bị nhầm lẫn với các thông tin cũng như tài liệu quảng cáo bao gồm cả danh thiếp được phân phối trước ngày 05 tháng 4 năm 2018.
Thời hạn thông báo trong vòng 2 tháng ( 20/09/2018~20/12/2018)


이 사람은 4월 05일부로 베트남 비영리조직 관리 법규에 의하여 우리 협회의 멤버에서 제외되었습니다.
그러므로 4월 05일 이전에 배포된 명함을 비롯하여 홍보된 자료와 혼란이 없기를 바랍니다.

Comments