Thông tin về 3 bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ mổ hàm ếch miễn phí cho 10 si…

ktcavn 0 227 2018.05.09 10:53
Thông tin về 3 bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ mổ hàm ếch miễn phí cho 10 sinh viên tại tỉnh Nghệ An. Bao gồm bác sĩ dẫn đầu HONG IN PYO và 2 bác sĩ hỗ trợ, thuộc EULJI UNIVERSITY MEDICAL CENTER.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.news.naver.com%2Fread.nhn%3Fmode%3DLSD%26mid%3Dsec%26sid1%3D102%26oid%3D001%26aid%3D0010071173&h=ATNV7eJeDdaXomDc12jcd7uUmavrL8kTm96hhwtnr5XqejsyVl4KcrcWoy0eSQ0nnCc6Mf5TwC6oKdK30piLfZwZwRCsmG7Lf5dlFBiarUhZN_hgY1wv

Comments